Czynne:
Pn-Pt (8:00-17:00)
So (8:00-14:00)

Tel: +48 512-441-563
Tel: +48 509-303-282
Tel/Fax: +48 (33) 848-63-88

32-651 Nowa-Wieś
Bielany ul. Główna 28
E-mail: prebet@o2.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA – formularz kontaktowy

Na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego przetwarzania podane zostały poniżej.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wiesław Chwierut prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chwierut Wiesław Betoniarnia Prebet, ul. Główna 28, Bielany 32-651, NIP: 54920013732, REGON: 356800383, tel.: + 48 512-441-563, adres e-mail: prebet@o2.pl
Celem zbierania danych jest świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przetworzeniu zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający potwierdzenie wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam.
Przysługują Pani/ Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych - jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali te dane, może Pan/ Pani zażądać abyśmy je usunęli;
  4. ograniczenia przetwarzania danych - może Pan/ Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/ Panią działań, jeżeli Pana/ Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pana/ Pani temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pan/ Pani żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pan/ Pani także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/ Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinien Pan/ Pani wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pana/ Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/ Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/ Pani danych są nadrzędne wobec Pana/ Pani praw lub też że Pana/ Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  6. prawo do przenoszenia danych – ma Pan/ Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które nam posiadamy na podstawie umowy lub Pana/ Pani zgody. Może Pan/ Pani też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważa Pan/ Pani, że przetwarzamy Pana/ Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/ Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: prebet@o2.pl lub telefonicznie: + 48 512-441-563, Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/ Pani uprawnień będziemy się musieli odpowiednio Pana/ Panią zidentyfikować. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże co do zasady konieczne w celu realizacji celów określonych powyżej.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom bez Pani/Pana wyraźniej zgody.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.